Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Alkalizuj z Maxammon”

§1. Postanowienia ogólne.

  1. Organizatorem konkursu jest:

Barbatus Trade sp. z o.o. 

ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo

zwany dalej Organizatorem.

  1. Fundatorem nagród jest Organizator.
  1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. 
  1. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
  1. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu. 


Zwycięzca wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku i danych osobowych za pośrednictwem profilu Maxammon Polska by Barbatus Trade w serwisach Facebook oraz Instagram

  1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna pod adresem: www.maxammon.pl
  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2. Słownik pojęć

  1. Zgłaszający – dowolna osoba pełnoletnia.
  2. Nagrody – w konkursie przewidziana jest następująca nagroda:

3x Preparat enzymatyczny Maxammon bez GMO 25 kg, 3x koszulka, 3x torba, 3x notes, 3x długopis, 3x kubek ze zdjęciem konkursowym.

§3. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.05.2021

2. Konkurs kończy się w dniu 06.06.2021 o godzinie 23:59.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4. Konkurs polega na polubieniu profilu Maxammon Polska by Barbatus Trade i postu konkursowego oraz wstawieniu w komentarzu pod nim zdjęcia ulubionej krowy (lub byka)

5. Wygrywają trzy zdjęcia z największą liczbą polubieni.

6. Wybór Zwycięzców i ich ogłoszenie na profilu odbędzie się najpóźniej 09.06.2021

7. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, które otrzymają największą ilość polubień pod zdjęciami. 

8.Zwycięzca zostanie dodatkowo powiadomiony najpóźniej w dniu 11.06.2021 poprzez wiadomość o wygranej.

9. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę. Nagroda nie zostaje wypłacona w formie gotówki.

10. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej ze strony Zwycięzcy w przeciągu 7 dni od daty powiadomienia, nagroda zostanie przeniesiona na kolejną osobę z konkursu.

§4. Postanowienia końcowe

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.