Alkaizacja ziarna

maxammon

Podniesienie wartości żywieniowych

Alkalizacja jest techniką uszlachetniania pozwalającą na zwiększenie pH oraz podniesienie wartości żywieniowych ziarna zbóż, a także kukurydzy. Metoda ta niesie za sobą wiele korzyści. Wzbogacenie dawki pokarmowej dla przeżuwaczy (krów mlecznych, opasów, owiec) o zalkalizowane ziarno umożliwia stosowanie dużych ilości własnych pasz treściwych bez ryzyka kwasicy. Wytworzony w ziarnie podczas reakcji enzymatycznej wodorowęglan amonu ma zdolność do rozkładu ligniny, co zwiększa strawność włókna a tym samym strawność całej dawki. Ziarno poddane alkalizacji trafiając do żwacza staje się źródłem białka dla bytujących tam mikroorganizmów. Umożliwia to stosowanie mniejszej ilości pasz białkowych (śruty sojowej, śruty rzepakowej, korektorów białkowych).

Zalety alkaizacji

Główną zaletą alkalizacji jest buforowanie treści pokarmowej żwacza. Metodą na poprawę wydajności mlecznej, a także przyrostów w bydle opasowym, jest zwiększenie koncentracji dawki poprzez wzrost udziału pasz treściwych. Niesie to jednak ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych, takich jak kwasica żwacza. Ograniczenie tego zjawiska jest możliwe poprzez odpowiednie zbuforowanie paszy. Alkalizacja preparatem Maxammon pozwala na otrzymanie ziarna o zasadowym pH=9. W rezultacie ziarno staje się silnym i długo działającym buforem. Zastosowanie alkalizacji skutkuje lepszą zdrowotnością zwierząt, poprawą wyników produkcyjnych, stabilnymi parametrami mleka.
Maxammon to zysk hodowcy.

maxammon

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami